Защо високите кланични тегла са бъдещето за свиневъдната индустрия

От десетилетия кланичните тегла на пазара на свинско месо се увеличават постоянно, навсякъде по света. През последните 30 години в САЩ пазарните тегла се увеличават с около 450 грама всяка година.

Защо свиневъдната индустрия се движи активно към по-тежки кланични трупове? Краткият отговор е: за повече печалба.

В интегрираните производствени системи или просто казано в преработвателното предприятие оперативните разходи са еднакви, независимо от теглото на прасетата. По-тежките тегла на кланичните трупове означават, че се произвежда повече от продукт, който се търси на пазара, докато оперативните разходи остават същите – и следователно се постига по-голяма печалба.

По-тежките тегла са достижими, благодарение на подобрената генетика (характеристики, като скорост на растеж и ефективност на оползотворяване на фуража ) и подобрения в производствените практики. В днешно време е много изгодно да се повиши теглото на прасето, като същевременно се запазят съдържанието на постно месо и характеристиките на кланичния труп нужни за задоволяване изискванията на пазара в настоящия момент.

Компрометирано ли е качеството на свинското месо от по-високите кланични тегла?

Не. Kачеството на свинското месо е повлияно в минимална степен от теглото на кланичния труп. „Нашите собствени проучвания и други научни разработки, като Wu, et al (2016) показват, че повишаването на кланичните тегла няма неблагоприятни ефекти върху свинското или върху органолептичните качества на свинското филе,“ отбелязва Брандън Фийлдс, специалист на PIC по научно-приложна дейност в областта на технологията на месото. Екипът на PIC, откри също, че 10 допълнителни дни на периода на угояване водят до леко подобрение на крехкостта на месото, в сравнение с прасето с по-ниско тегло на клане. „Следователно, свинепроизводителите трябва да се чувстват сигурни,“ казва Фийлдс, „че продължаващото увеличаване на пазарните тегла няма да повлияе на качеството на крайните продукти.“

Кои са съображенията, от гледна точка на производствения процес, свързани с по-високите тегла на прасетата?

Въпреки, че някои производствени промени са наложителни за производството на по-тежки прасета, много скоро тези разходи се възвръщат. Като цяло, значително по-изгодно е да се произвеждат тежки прасета, тъй като се произвежда по-голямо количество продаваем продукт, при едни и същи разходи за производство и преработка.

Обикновено производствените промени включват:

  • Уголемяване на ширината на пътеките между боксовете, предоставяне на повече площ на настаняване, увеличаване на хранителния фронт и др.

По-големите прасета просто изискват повече място за придвижване.

  • Може да се наложи укрепване на преградите на боксовете, както и увеличаване на тяхната височина.
  • Персонала трябва да промени подхода към животните.
  • Движенията на прасетата, ще бъдат в известна степен по-забавени.

По-тежките прасета са физически здрави, но не са така пъргави като по-леките и по-малки прасета.

  • Условията за зашеметяване на животните, може да се наложи да се модифицират.
  • Капацитетът за охлаждане, трябва да се увеличи.

Степените на охлаждане са с първостепенно значение за доброто качество на свинското месо.  С увеличаване на теглото, се налага увеличаване на капацитета на охлаждане. Системи проектирани за охлаждане на 500 трупа тежащи 80 кг, няма да могат ефективно да охлаждат същия брой кланични трупове, тежащи по 100 кг. „Освен стандартния капацитет на охлаждащите системи, проблема е също така в намаленото пространство и въздушен поток“ обяснява Фийлдс. „Компаниите, които желаят да се възползват от повишената ефективност на по-тежките прасета, трябва да вземат под внимание тези фактори и да инвестират в бъдеще.“

Последни мисли за размисъл

Биологията на прасетата ни позволява да повлияваме ефективността на скелетно мускулния растеж и конституцията на тялото/кланичния труп, без да се компрометира биологичната жизнеспособност на животните или качеството на свинското месо при по-тежки тегла.

Свиневъдната индустрия трябва да се чувства уверена, че повишаването на кланичното тегло няма да повлияе качеството на свинското месо.

Скорошни проучвания на PIC и други ясно показват, че с модерната генетика икономически е лесно постижимо промишленото производство на по-тежки прасета.

Генетичното усъвършенстване на PIC прасетата се ускорява по-бързо от всякога. Бъдещето никога не е изглеждало толкова ярко, както за PIC, така и за многобройните клиенти на компанията. PIC продължава да изпълнява обещанието си да не спира да се подобрява (Never Stop Improving).